کلام من۰۰۰

5230745.jpg

آجر بر آجر میگذارم ۰۰۰

دیوار تنهایی ام را باز می سازم۰۰۰

آخه دیوارم خراب شده بود ۰۰۰

من از همیشه تنها تر۰۰۰

خسته تر۰۰۰

واژه ها از زیر قلم فرار میکنند۰۰۰

نمیدانم چگونه بگویم که از خویش غریب ترم۰۰۰

به ناگاه چون طوفانی سهمگین بر سرم بارید و مرا زیر و رو کرد

و با همان سرعت مرا نخواست۰۰۰

آری نخواست چون من کم بودم

برای او کم بودم!

دیگر چه اهمیتی داره که پنهان کنم؟

من میدانم هیچ نیستم

بارها گفته ام :

حبابها قربانی هوای درون خویشند

و من مثل حباب ۰۰۰سبک و ساکت میگذرم۰۰۰

اصلا اهل ناله نیستم

وقتی ریز میشوم۰۰۰

وقتی ویران میشوم۰۰۰

دیگر تمام شده ام۰۰۰

مهم نیست همدردی داشته باشم یا نه !

دردم کم نمیشود۰۰۰

داشتم واژه به واژه می آموختم۰۰۰

اما خب ۰۰۰من بلد نبودم

و این نا بلدی و سادگی ها مرا به ویرانی کشاند۰۰۰

و مرا به این اشتباه کشاند که عشق یک فریب بزرگ است !!!

میدانم اشتباه است این تعبیر

اما تنها تسکین قلب تبدار منست !

میخواهم با هرچه باران است بیاویزم۰۰۰

من رها تر از پرنده ۰۰۰

تنها تر از باد۰۰۰

من به رنگ خلوت خویشم

خاکستری رنگ

حتی خاکسترم هم بر باد خواهد رفت۰۰۰

چقدر دلم دستهای مادر بزرگ را میخواهد

و آغوش پر از عاطفه اش را که بوی یاس میدهد

چقدر دلم برای کوچه باغ اقاقیا تنگ شده

عصرهای تابستون و کاسه ء سکنجبین مادر بزرگ

و کاهوی سبزی که در شربت شیرین غوطه میخورد !

آخ مادر بزرگ دارم میام پیشتون۰۰۰۰

و بوی مادر بودن رو من در وجود تو می یابم

من محبت را در چین صورتت

چشمهای روشنت

و نگاه عاشقت می جویم

مادر بزرگ میدونم هنوزم اسم صدرا ۰۰۰۰هنوز قلبت رو میلرزونه

صدرا اسم پدر بزرگم بود !

مردی از دیار مردان روزگار۰۰۰

عشق را واژه واژه معنا کرد

و مادر بزرگ من تابان صدرا بود ۰۰۰

چه رویای قشنگی بود !

من چقدر تنهایم !

ت ن ه ا

بیکرانه ء احساس و عشق مرا در موج بلندی بالا برد و۰۰۰۰

بر ساحل صخره اییه وجودم کوبید۰۰۰

من بر باد سوار میشوم

و میروم تا ساحل هیچ !

هیچ در هیچ

یک مجموعه ء تهی

تهی مثل لحظه هایم

من بی بهانه ترین وزش بادهای سرگردانم

بی نهایت قلبم درد میکند

من بازهم در پیچ اول زندگی گیج و سرگردانم۰۰۰

می نشینم و تا ته باران مینویسم

نت به نت با گیتارم میخوانم

۰۰۰۰۰۰۰۰

من هنوزم ۰۰۰۰

( آدرس وبلاگهای دیگر من : )

http://sky2004.blogfa.com

aLone  Girl

http://carnelian.blogfa.ir  

عشق خاموش

http://sea2004.persianblog.ir

آخرین برگ پاییزی

/ 1 نظر / 3 بازدید