برقرار .....

18984368O145004123.jpg

 

در انحنای لحظه هایی که با ضربه های مداوم

         بی خیال و آرام

                -  بی هراس از انتهای ساعت های دیدار -

                                                                   می گذرند

 

 دلم هوای جرعه ای ستاره می کند.

 

 

تمام فصل های تعریف شدهء روزگار پیشین

مردود گشته اند.

روزگاری از نو پا گرفته است

که دیگر مشتاق بهشت آسمانی و تکیه گاه خدایی نیست

که فصل نانوشته ای دارد

که برقرار نانوشتن باقی خواهد ماند

فصلی به نام فرداهای نادانسته!

 

 

تاب عاشقی هایم فراوان است،

تاب عاشقی هایت

 

 

با هم به حد تساوی می رسند

و توازن روزگار را

به سمت قرار های شبانه می کشانند

 

آن جا که تمام خستگی ها

      تمام روزمرگی ها

                تمام لحظه های مرگ آور انتظار

                                   و تمام دغدغه های روزگار

                                

    در انحنای امنیت شانه ای حل می شوند

 

 

ای دوست

با تو

در دیار رویاهای خود ديگر تنها نیستم.

باش

ماندگار و بر قرار

و بدان

برقرار خواهم ماند

تا به آن جايی که نامی ندارد!

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
تنها

سلام مسافر مهربون... مثل هميشه زيبا بود و خواندنی... عاشق بمان و عاشق زندگی کن... موفق باشی