بیایید

 بر دست هایم

 پر بچسبانید

 آسمانم

 منتظر است

 کفتران

 نام مرا می خوانند

و سپيداری

 که به من

   شوق پریدن می داد 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید