راز پرواز...

پرواز یعنی رسیدن.... تارهایی...

اینجا لاله سرنگون است و هنگامه ۰۰۰۰حس رفتن و ساده بودنه۰۰۰۰

من  این گنگ ترین نامه را بتو وتنها بتو مینویسم۰۰۰۰

میخواهم به خواب تو سفر کنم تا۰۰۰۰تا برایت از این همه غربت بگویم۰۰۰۰

نه !

اینجا نا کجا آباد نیست۰۰۰

اینجا زادگاه منست۰۰۰

یک زخم بر چهره من۰۰۰

میخواهم شهرم را پشت سرم بگذارم و به انتهای سلام خالصانه ات کوچ کنم۰۰۰

نگو شب زده ایی۰۰۰نگو بارونزده ایی۰۰۰۰

من تنهاترین پرنده ء این پروازم۰۰۰۰

دلم گرفته۰۰۰۰

دل من از کوچه های بن بست میگیرد۰۰۰۰

دل من آزادی یک دشت را میخواهد۰۰۰۰

دویدن و نفس کم آوردن و تسلیم وسعت سبز آن شدن۰۰۰۰

من دلم سادگی و بوی نم شرجی ترین شهر دریایی جهان را میخواهد۰۰۰۰

دل من نگاه خسته و تبدار بلم ران تنهای دریای جنوب را میخواهد۰۰۰

بخدا دل من هیچ نمی خواهد ۰۰۰اینها که چیزی نیستند!

ستاره های ناپیدای این شهر مه آلود سربی اند !

میخهای نقره ایی بی هیچ حس۰۰۰۰

من دلم ستاره های آسمان کویر را میخواهد۰۰۰

نه !

صبر کن۰۰۰۰بنشین ۰۰۰نرو !

اگر گنگ مینویسم از تنهایی نیست و یا از بیگانگی۰۰۰۰

من از خستگی مینویسم که دیگر بر شانه هایم طاقتی نمانده است۰۰۰۰

اما نمیتوانم بگویم۰۰۰۰

نمی شود۰۰۰۰نیمی از عمرم را رعایت حال دیگران پوشانده است۰۰۰۰

من محکوم به پروازم !

راز پرواز من ۰۰۰۰تنها ماندن در این آوارگی دیرین است۰۰۰

وهیچ قانونی برای در آویختن با این شب ندارم !

سپر از دست انداخته ام و ایستاده ام تا حرکت بعدی شوالیه سیاه پوش و قهرمان دنیا را ببینم

نه۰۰۰نگو این بد است !

این یک حس تازه و بی انتها به هر آنچه باید باشد و نیست۰۰۰هست !

هستی در بهت ساده ء نیستی۰۰۰۰

بگذار برایت ترجمه کنم ۰۰۰هجوم این همه خالی را۰۰۰۰تهی را۰۰۰۰

در دنیایی که همه چیز هست ۰۰۰۰هیچ نداشتن هم از اون حرفاست !

مگه نه؟۰۰۰۰دارم به خودم اشاره میکنم

دستانم از جسمم رد میشوند و به روحم تلنگر میزنند۰۰۰

و روح آبی من در رویای نبودن و نرفتن تا هیچ غرق میشود۰۰۰۰

آره عزیز ۰۰۰یکی بود و یکی نبود۰۰۰۰

من بودم و آینه و تاریکی و دو چشم که به تنهایی عادتی دیرینه دارد۰۰۰۰

من بودم یک حس ساده برای زیستن و پروانه شدن۰۰۰۰

من بودم ۰۰۰۰نه من نبودم همه تو بودی۰۰۰تو که ندیدمت۰۰۰

نیستی و هستی ام را یکجا بنام خودت کرده ایی !

اینجا کجاست؟

اینجا آخر دنیای منست۰۰۰

خوش آمدی۰۰۰۰

قدمت روی چشمهای تبدارم۰۰۰۰

بنام عشق و بنام یک دل عاشق بنویس !

بیاد قصه های مادر بزرگ که عشق قطره قطره از آنها میچکید !

و بنام موهای سپید او که قلبم در گرو چشمان روشنش می تپد۰۰۰

من اینجا ۰۰۰یعنی ته ِ ته دنیای مه آلود این شهر۰۰۰۰

و در یک نقطه از این زمین که باید جواب تک تک لحظات تنهایی ام را بدهد۰۰۰

و در حضور یزدان پاک قسم میخورم

که هیچگاه از دوست داشتنت پشیمان نخواهم شد۰۰۰۰

فکر میکردی چه میخواهم بگویم؟

گلایه؟۰۰۰۰اشک؟۰۰۰۰و یا خشم؟

نه۰۰۰۰اهل ناله نیستم !

غریبم۰۰۰۰در زادگاه خویش !

تنهایم ۰۰۰۰درانبوه دوستانم!

آسمانم ابریه۰۰۰۰اما خورشید را فراموش نکرده ام ۰۰۰۰فقط برای دلخوشی۰۰۰

من یک سبد رازقی برای گلدون دستات دارم۰۰۰۰

بهترین قلب رو تو دنیا برای عاشقی دارم۰۰۰۰

و تو را دارم ای غم که اگر ترکم کنی تنهای تنها می شوم۰۰۰۰

شب مرگی آواز بر چشمانم می بارد۰۰۰۰

و من برای خدا شدن پرواز را بخاطر خواهم سپرد۰۰۰۰

و تو را به راز پروازم دعوت میکنم ۰۰۰

دعوتت میکنم به یک دنیای آبی که خیال را به تماشا بشینی۰۰۰

دعوتت میکنم به ضیافت عشق۰۰۰۰

این نهایت توان من در رویای با تو بودنه۰۰۰

ترسم از بیرحمی شب نیست ۰۰۰۰

ترسم از دلتنگیه فرداست!

ترس من از تدفین قمری هاست۰۰۰۰

من از فاصله ها می ترسم!

می ترسم۰۰۰۰

*************

تقدیم به دوستانم:

کل آهنگ های داریوش
ندیمفریاد زیر آببه من نگو دوست دارمچشم من
ندیمقلندرای عشقبوی خوب گندوم
روزگار نامهربونجشن دلتنگینیستیسپد و سیاه
نشانی ازتومی بینمخورشید خانومنجاتدستای تو
فاجعهاز تومهمون ناخوندهآسمون
به من نگودوست دارماجازهجنگلچشم من
عشق بی حاصلفریادزیرآبگذشته های دوررهایی
چی میشه گفتعشق من عاشقم باشبه من نگو دوست دارمشب اومد
گذشته های دوربه خود رسیدندیوارخوار
بوی خوب گندمنفرین نامهمرگ شبچی میشه گفت
رهاییبرادر جانمسلوبتلافی
جنگلخاک خوب مهرباننیستیکهن دیارا
پنجرهسلامنیستیکهن دیارا
جنگلخاک خستهتکیه بر بادبمان مادر
مرگ شبنفرین به دشمنآینهدر این بن بست
صدایم کنبپا خیزمردم دنیابپا خیز
سرگردونمرا به خانه ام ببرسهم مننا رفیق
مسلوببمان مادرپند حافظخاک خسته
پسرمخانه سرخگریه کور.
خونهخاموش نمیریدبه خود رسیدن.
آهای مردم دنیا

هم صدا

گل بیتا
نفرین نامه
آهای مردم دنیاهم صداشام مهتاببمان مادر
گفتگو با دلخونه سرخشیرین شیرینبپا خیز
آینهسال ۲۰۰۰گل بیتادر این بن بست
بی خیالمخاموش نمیریدهم غصهنفرین نامه
نیایشرولهیارانخاک خسته
دل منپند حافظسرود آفرینشروزگار عمر
سهم منوطنتندباد حادثه هانارفیق
با من از ایران بگوگلایهکوهان دیار....
بچه های ایران
راه من
پرنده مهاجر

دوباره میسازمت وطن

بی تکرارراه منپرنده مهاجر

دوباره میسازمت وطن

به بچه هامون چی بگیمکار منگرگ بیابونحرکت
بچه های ایرانچکاوکلالالا گل ریزهآذربایجان
به شما آیندگانروزانهسقوطایران نگاه کن
بغضموجولایتافسانه ها
پرسهروز اولنامه به وطن

دوباره میسازمت وطن (کنسرت)

حریق دریاتلنگور........
زندونیسال۲۰۰۰نازنینشقایق
خسته امسال۲۰۰۰مرابه خانه ام ببرپریا
بهار خاموشسقوطنازنینشقایق
گذربن بستآینهگل بارون زده
نفرین به دشمنشهر غمحادثهعروسک
کارونداد از این دللالاییطلای دار
سلامگلایهنیایشیاور همیشه مومن
زندونیخونهسرگردونشب خونه
لالاییوطنجنگل جاریمه لقا
صدایم کنتنگ غروبیاس پر پرزندگی یه بازیه
پسرمکس نمیادفدای وطن....
علی کنکوری............
مسبب (داریوش و گوگوش)محتاج (داریوش و ابی)سفره سین (داریوش و هاتف)
مسبب محتاجبلای نی
زهره تکیه بر بادچی بگم
سقفستاره دنباله دارسفره سین
بلای نینیستیعصر ما
منتظرغریبهکودکیها
چی بگممردم دنیاساده
مثل توهزار و یک شبخسته نشو
من و توآينه....
آشفته بازارامروزنون و پنیر وسبزی
طاقتنامه به وطنسهم من
آشفته بازارپند حافظرازقی
شب شکنولایتآهای مردم دنیا
شمالیگریه کورنون و پنیر وسبزی
فصلی دوبارهوطن.....
بهار.........

                        شنبه / هجدهم / فروردین ماه

نوشته شده در شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ توسط تنها ترین پرنده نظرات () |


قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت